30. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

24. 6. 2022 Janja Č. (Urad župana) 542
Seja je potekala dne 30.06.2022 ob 17.00
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 29. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Tolmin, v prvi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. Razprava in sklepanje o zaključnem poročilu delovne skupine za oblikovanje strateških izhodišč in usmeritev razvoja območja ob sotočju Soče in Tolminke.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o pogojih za organizacijo in izvedbo festivalov ob Sotočju v letu 2023.
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2022-2025.
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. Razprava in sklepanje o predlogu Pravil za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. Seznanitev s poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2021.
Klikni tukaj za prikaz prilog
14. Vprašanja in predlogi.
Zvočni posnetek, 30. seja OS
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zvočni posnetek, 30. seja OS (30.6.2022)

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 92/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.06.2022
Začetek veljavnosti: 23.07.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o subvenciji cene javne infrastrukture (Uradni list Republike Slovenije št. 92/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.06.2022
Začetek veljavnosti: 09.07.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list Republike Slovenije št. 92/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.06.2022
Začetek veljavnosti: 09.07.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list Republike Slovenije št. 92/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.06.2022
Začetek veljavnosti: 09.07.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 92/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.06.2022
Začetek veljavnosti: 09.07.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci, Predšolska vzgoja
Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list Republike Slovenije št. 92/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.06.2022
Začetek veljavnosti: 09.07.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o vodarini (Uradni list Republike Slovenije št. 92/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.06.2022
Začetek veljavnosti: 09.07.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o lokacijski preveritvi LP 03 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP A 358 (Uradni list Republike Slovenije št. 92/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.06.2022
Začetek veljavnosti: 23.07.2022
Tip objave: Sklep
Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list Republike Slovenije št. 92/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.06.2022
Začetek veljavnosti: 23.07.2022
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (SD OPN 1) (Uradni list Republike Slovenije št. 94/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.06.2022
Začetek veljavnosti: 28.07.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)